SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

Hent som pdf-fil her

1. Tilbud og aftale

1.1. Tilbud er bindende for HOTTRYK Grafisk Kommunikation, i 30 dage fra tilbudets dato at regne.

1.2. Aftale er indgået, når kundens accept er modtaget af HOTTRYK.

1.3. Har bestilleren anmodet HOTTRYK om at udarbejde konceptudvikling, kreative oplæg, originalmateriale m.m., er HOTTRYK berettiget til at få dette arbejde betalt.

1.4. Tilbudet er betinget af, at: • Materiale og processer kan bearbejdes maskinelt som forudsat i tilbudet. • Bestilleren ikke forlanger arbejdet udført i delleverancer i stedet for én samlet leverance som anført i tilbudet. • Det af bestilleren fremsendte materiale svarer til HOTTRYK’s afgivne tilbud.

2. Levering

2.1. Levering finder sted på det tidspunkt, der er aftalt med bestilleren, dog med forbehold for forsinkelser eller forhindringer, der skyldes: • Bestillerens handling eller undladelse. • De i pkt. 8.1. nævnte omstændigheder.

2.2. Ved disse forsinkelser har HOTTRYK ret til en forlængelse af leveringstiden eller til at hæve aftalen.

2.3. Hvis en begivenhed som ovenstående bevirker, at opfyldelse af HOTTRYK’s leveringsforpligtelser fordyres, er HOTTRYK forpligtet til at opfylde leveringsforpligtelserne, såfremt bestilleren erklærer at ville betale den af HOTTRYK beregnede merpris.

2.4. Såfremt der ikke er aftalt noget tidspunkt for levering, bestemmer HOTTRYK leveringstidspunktet.

3. Betaling

3.1. Betaling sker enten på den dato, der på tilbud, ordrebekræftelse eller faktura angives som sidste rettidige betalingsdag ellers kontant ved levering.

3.2. Der påløber rente fra forfaldsdagen med HOTTRYK’s til enhver tid gældende rente, p.t. 2% p.a.

3.3. På HOTTRYK’s anmodning er bestilleren til enhver tid pligtig at stille bankgaranti til sikkerhed for betaling.

3.4. Fremsættes anmodningen efter aftalens indgåelse, er HOTTRYK forpligtet til at friholde bestilleren for enhver udgift forbundet hermed.

3.5 Faktura tilsendes. Betalingsbetingelser 14 dage.

3.6 Broager Sparekasse • Kontonr. 9797-524077 • BIC BRSLDK21

3.7 Kreditornr. 88 58 06 05 • IBAN DK089797000052407

4. Ejendomsret, ophavsret m.v.

4.1. Ophavsretten til de af HOTTRYK udviklede forarbejder og koncepter, kreative oplæg, originalmateriale m.m. tilhører HOTTRYK og må ikke uden HOTTRYK’s godkendelse overlades til tredjemand.

4.2. Hvad HOTTRYK har tilvejebragt eller ladet tilvejebringe af forarbejder, mellemprodukter, materialer, værktøjer m.m. til brug for leverancen er HOTTRYK’s ejendom. Dette gælder, uanset om det tilvejebragte er særskilt faktureret.

4.3. Det i pkt. 4.2. omhandlede må alene anvendes til arbejder for bestilleren og opbevares kun efter særskilt aftale herom.

5. Forsinkelse

5.1. Indtræder forsinkelse, er bestilleren med det af pkt. 2.1. følgende forbehold kun berettiget til at hæve aftalen, såfremt han samtidig med aftalens indgåelse har præciseret betydningen af, at levering sker til nøjagtig bestemt tid.

6. Mangler

6.1. HOTTRYK har intet ansvar for fejl, som bestilleren ikke skriftligt har rettet i korrektur, herunder print, digitale informationer, prøvetryk og lignende.

6.2. Bestilleren er ikke berettiget til prisafslag eller til at nægte at modtage det bestilte ved mindre afvigelser fra godkendt prøve eller aftalt specifikation.

6.3. HOTTRYK har ret til en mer- eller mindrelevering på indtil 10% af aftalt oplag. I de tilfælde hvor papir eller andet materiale er fremstillet specielt til ordren af andre end HOTTRYK, har HOTTRYK ret til en rimelig mer- eller mindrelevering ud over 10% af aftalt oplag, dog højst svarende til materialeleverandørens leveringsbetingelser.

6.4. Bestilleren er ansvarlig for straks at reklamere over en mangelfuld leverance. Undlades reklamation eller reklamerer bestilleren for sent, mister bestilleren adgangen til at gøre manglen gældende. HOTTRYK er berettiget til at afhjælpe en mangel, såfremt dette kan ske inden for rimelig tid.

6.5. HOTTRYK hæfter ikke for fejl eller mangler, der kan henføres til, at bestilleren selv tilvejebringer papir eller andet til leverancen.

6.6. HOTTRYK er uden ansvar for fejlplacering af klæbede eller indlagte elementer, såfremt bestilleren ikke skriftligt har givet HOTTRYK nøjagtig instruktion om disses placering.

6.7. HOTTRYK giver ingen garanti for manglende eller dublerede numre ved leverancer indeholdende nummererede arbejder. Ved leverancer indeholdende arbejder, som er nummererede ved modtagelsen, beregnes eventuelle rettelser af numre ekstra.

7. Ansvar

7.1. I tilfælde af forsinkelse og i tilfælde af mangler ved det leverede har HOTTRYK intet ansvar, hvor forsinkelsen eller manglen skyldes: • Fejl i eller beskadigelse af produktionsudstyr, der bevisligt har forårsaget forsinkelse eller beskadigelse af produktionen. • I tilfælde af arbejdskonflikter af enhver art. • I øvrigt enhver omstændighed som HOTTRYK ikke er herre over, såsom brand, vandskader, naturkatastrofer, krig, mobilisering eller uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, oprør, uroligheder, valutarestriktioner, mangel på ransportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner på drivkraft, eksport- og importforbud og anden lignende force majeuresituation.

7.2. Forsinkelse eller mangelfuld leverance er omfattet af den i pkt. 7.1. omhandlede ansvarsfrihed, hvis årsagen til underleverandørensforsinkelse eller manglende udførelse er en af de i pkt. 7.1. nævnte omstændigheder eller virksomhedens ophør.

7.3. HOTTRYK hæfter ikke for bestillerens driftstab, tab af avance eller andet indirekte tab, herunder tab som følge af bestillerens retsforhold over for tredjemand, jf. dog pkt. 8.4., i tilfældeaf forsinkelse eller mangler ved det leverede.

7.4. HOTTRYK er ansvarlig i tilfælde af, at et leveret produkt forårsager personskade eller volder skade på ting, hvis den pågældende genstand efter sin art sædvanligvis er beregnet til ikke-erhvervsmæssig benyttelse og hovedsagelig er anvendt af skadelidte i overensstemmelse hermed. • HOTTRYK er kun ansvarlig for erhvervstingskade, hvis det dokumenteres, at skaden skyldes, at han eller hans folk har begået fejl, der ikke burde have været afværget ved bestillerens kontrol af de leverede produkter. • HOTTRYK er dog aldrig ansvarlig for skade, der forvoldes på bestillerens eller andres produktion, på produkter der emballeres i/etiketteres med de leverede produkter eller på ting, i hvis fremstilling disse produkter indgår, medmindre det dokumenteres, at der fra HOTTRYK’s side er handlet med grov uagtsomhed. • HOTTRYK hæfter aldrig for driftstab, avancetab og andet indirekte tab. I tilfælde af at HOTTRYK i anledning af en erhvervstingskade bliver pålagt et ansvar over for tredjemand, der rækker udover de fastsatte grænser for HOTTRYK’s ansvar, er bestilleren pligtig til at holde HOTTRYK skadesløs herfor såvel som for sagsomkostninger.

7.5. HOTTRYK har intet ansvar for bestillerens manglende hjemmel til reproduktion, mangfoldiggørelse eller udgivelse af skrift, billeder, tegninger, mønstre, illustrationer, tekster, varemærker, andre forretningskendetegn og øvrigt vareudstyr, derunder formgivning eller andet, der kan være underkastet tredjemands rettigheder. Pådrager HOTTRYK sig ansvar over for tredjemand i anledning af bestillernes manglende hjemmel til udnyttelse af tredjemands tilkommende rettigheder, holder bestilleren HOTTRYK skadesløs for et sådant ansvar.

7.6. HOTTRYK har intet ansvar for tab eller beskadigelse af ejendom, som f.eks. originaler, materialer o. lign., som ikke er HOTTRYK’s, men som er overladt denne af bestilleren med henblik på løsning af en aftalt opgave eller med henblik på opbevaring, herunder på opbevaring af arbejder HOTTRYK har udført. HOTTRYK er dog ansvarlig, såfremt det godtgøres, at tabet eller beskadigelsen skyldes grov uagtsom adfærd udvist af HOTTRYK eller hans folk. Bestilleren må selv sørge for forsikring af genstanden imod skade og undergang.

8. Underleverandører

8.1. HOTTRYK er berettiget til helt eller delvis at lade arbejde udføre hos underleverandører.

9. Periodiske skrifter/vedvarende kontraktarbejde

9.1. Hvis der med bestilleren af periodiske skrifter/vedvarende kontrakter ikke er truffet anden aftale, gælder en opsigelsesfrist på 3 måneder.

10. Købeloven

10.1. Dansk lovgivning herunder Købeloven finder anvendelse på nærværende aftale i det omfang, retstilstanden ikke er fastlagt i aftalens tekst eller i nærværende salgs- og leveringsbetingelser. En eventuel tvist vedrørende aftalens fortolkning eller vilkårenes opfyldelse og håndhævelse kan alene indbringes for danske domstole i overensstemmelse med danske værnetingsregler. 1. december 2010

Home » Salgs og leveringsbetingelser